Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities 
In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: holistisch gezondheidscoach & integrale gezondheidsbegeleider: mevrouw C.W. Kersten, handelende als zelfstandig gevestigd holistisch gezondheidscoach & integrale gezondheidsbegeleider. In het hierna volgende wordt mevrouw Kersten tevens aangeduid als “coach”. Cliënt: diegene aan wie door de holistisch gezondheidscoach & integrale gezondheidsbegeleider advies verleend wordt, dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger(s). Praktijklocatie: de locatie waarop de praktijk van de holistisch gezondheidscoach & integrale gezondheidsbegeleider wordt uitgeoefend.

Artikel 2. Algemeen 
De holistisch gezondheidscoach & integrale gezondheidsbegeleider geeft advies aan de cliënt op het als zodanig opgegeven praktijkadres, tenzij onderling anders is overeengekomen. Van elke wijziging van het praktijkadres wordt de cliënt terstond op de hoogte gesteld. 

Artikel 3. Basis 
Gelet op art. 7:446 Burgerlijk Wetboek betreffen de verrichtingen van coach het verrichten van handelingen op het gebied van de geneeskunst. Coach is zich hiervan bewust en neemt de bijbehorende zorgvuldigheid in acht. De holistisch gezondheidscoach & integrale gezondheidsbegeleider kan de cliënt zowel op persoonlijke basis als op basis van een formele verwijzing door de arts behandelen. In het laatste geval houdt de holistisch gezondheidscoach & integrale gezondheidsbegeleider de arts op de hoogte van het verloop van de behandeling. Gegevens van de cliënt worden zonder toestemming van de cliënt niet aan derden verstrekt. De cliënt is altijd zelf verantwoordelijk voor het vermelden aan de arts dat hij/zij een coachingstraject volgt. Coach dient cliënt in te lichten over de begeleiding, de ontwikkelingen omtrent een eventueel onderzoek en de gezondheidstoestand van de cliënt. Ook dient coach inzicht te verschaffen in zijn kennen en kunnen en beperkingen daarvan. Dit om cliënt te informeren omtrent de behandeling, de verwachte gevolgen en de risico’s daarvan voor de gezondheid van de cliënt en andere behandelingen die in aanmerking komen. Indien dat medisch noodzakelijk is en coach wetenschap draagt van feiten en omstandigheden die deze medische noodzaak meebrengen, verwijst coach cliënt naar een arts. In geen geval ontraadt coach consultatie van en onderzoek door een arts. De coaching is uitdrukkelijk niet bedoeld als vervanging van, maar aanvulling op de reguliere geneeskunde.  

Artikel 4. Verhindering 
Als de cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip op het praktijkadres aanwezig te zijn, dient hij/zij de holistisch gezondheidscoach & integrale gezondheidsbegeleider hiervan zo snel mogelijk telefonisch 06-48144220 op de hoogte te stellen. Indien de cliënt niet 24 uur voor genoemd tijdstip bericht van verhindering aan de holistisch gezondheidscoach & integrale gezondheidsbegeleider geeft, dan wel geen zodanig bericht geeft, dan kan de cliënt het honorarium voor de desbetreffende afspraak niet terugvorderen. 

Artikel 5. Tariefstelling 
Voor de behandeling aanvangt deelt de holistisch gezondheidscoach & integrale gezondheidsbegeleider de cliënt schriftelijk of mondeling mede welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn inclusief BTW of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden. De holistisch gezondheidscoach & integrale gezondheidsbegeleider is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien en voor zover zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten der overeenkomst. Waarbij de holistisch gezondheidscoach & integrale gezondheidsbegeleider zich beroept op het feit dat er elk kalenderjaar een tariefwijziging zal kunnen plaatsvinden. 

Artikel 6. Intellectueel eigendom 
De holistisch gezondheidscoach & integrale gezondheidsbegeleider behoudt te allen tijde alle rechten op door haar gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of hierop betrekking hebbende informatie en know how, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt mits met mededeling aan de cliënt. De in vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van de holistisch gezondheidscoach & integrale gezondheidsbegeleider noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de cliënt, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de cliënt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel waarvoor ze door de holistisch gezondheidscoach & integrale gezondheidsbegeleider verstrekt zijn. De cliënt is wel gerechtigd voorgaande documenten en bescheiden aan een behandelend arts mee te delen. 

Artikel 7. Betaling 
Betaling vindt altijd vooraf plaats op bankrekeningnummer NL08SNSB0267945442 ten name van Happy Habits. Pakketten, samengesteld door de holistisch gezondheidscoach & integrale gezondheidsbegeleider dienen ook vooraf betaald te worden. Mocht de cliënt het traject tussentijds stoppen dan kan de cliënt de niet afgenomen consulten niet terugvorderen. 

Artikel 8. Onuitvoerbaarheid van de opdracht 
De holistisch gezondheidscoach & integrale gezondheidsbegeleider heeft het recht de overeengekomen consulten/werkzaamheden op te schorten indien zij door omstandigheden, welke buiten haar invloedssfeer liggen of waarvan zij bij het sluiten van de overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. De cliënt heeft in dat geval recht op terugvordering van de nog niet afgenomen consulten. 

Artikel 9. Aansprakelijkheid 
Het advies van de holistisch gezondheidscoach & integrale gezondheidsbegeleider is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. De holistisch gezondheidscoach & integrale gezondheidsbegeleider sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de cliënt van door de holistisch gezondheidscoach & integrale gezondheidsbegeleider verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de holistisch gezondheidscoach & integrale gezondheidsbegeleider. Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade waartegen de holistisch gezondheidscoach & integrale gezondheidsbegeleider verzekerd is. Cliënt geeft zelf door aan de huisarts/specialist dat hij/zij een coachingstraject volgt bij holistisch gezondheidscoach & integrale gezondheidsbegeleider. Onder opzet in deze bepaling wordt verstaan opzettelijke benadeling van de gezondheid van de cliënt, terwijl het feit de dood, ziekte of letsel ten gevolge heeft. Onder grove schuld wordt verstaan het voor lief nemen of op lichtvaardige wijze onwaarschijnlijk achten van dood, ziekte of letsel bij de cliënt. 

Artikel 10. Toepasselijk recht en forumkeuze 
Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van de holistisch gezondheidscoach & integrale gezondheidsbegeleider is bevoegd kennis te nemen van geschillen. Nederlands recht is van toepassing.